ครม.รับทราบ THAI อาจออกจากแผนฟื้นฟูฯ เร็วกว่ากำหนดได้อานิสงส์เปิดประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย (THAI) ที่คาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายในปี 2567

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การหารายได้จากการขนส่ง THAI มีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 มีส่วนแบ่งจำนวนผู้โดยสารคิดเป็น 33% ของจำนวนผู้โดยสารของทุกสายการบิน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของปี 2562 โดย THAI มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 12,654 คนต่อวัน และผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ สูงกว่า 12,000 คนต่อวัน รวมทั้งยังมีรายได้จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ทั้งในส่วนของการขนส่งในเที่ยวบินโดยสารตามตารางบิน และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ในเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 2,057 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 44%

2. การปรับลดขนาดองค์กรและต้นทุนบุคลากร ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงจาก 29,400 ล้านบาทต่อปี เหลือ 7,920 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนที่ลดลง 73%

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบินและปรับลดต้นทุนอากาศยาน โดยปรับลดจำนวนแบบอากาศยานในฝูงบินจาก 9 แบบ เป็น 4 แบบ ลดต้นทุนด้านอากาศยานลง 8,500 ล้านบาทต่อปี

4. จำหน่ายอากาศยานที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการบินของ THAI ประกอบด้วย อากาศยานแบบโบอิ้ง 737-400 จำนวน 11 ลำ อากาศยานแบบแอร์บัส 340-500 จำนวน 1 ลำ แบบแอร์บัส 340 -600 อีก 4 ลำ และมีอากาศยานที่อยู่ระหว่างรอการจำหน่ายจำนวน 18 ลำ

5. การปรับลดต้นทุนค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนลง 4,500 ล้านบาทต่อปี

6. การหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอง ตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการรวม 9,258 ล้านบาท ทั้งนี้ THAI ยังมีทรัพย์สินรองที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจำหน่าย ได้แก่ เครื่องบินฝึกจำลองที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน อสังหาริมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการหาประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับการให้บุคคลภายนอกเช่า

7. การติดตามหนี้สินที่เกินกำหนดชำระจากลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กองบินตำรวจ กองทัพอากาศ เป็นต้น

โดย THAI มีเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ทำให้ในขณะนี้ THAI ยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาสินเชื่อใหม่ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการที่ 50,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี THAI ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และคาดว่าจะมีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขในเดือนกันยายน 2565

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ อาจทำให้ THAI สามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้เร็วกว่ากำหนดภายในปี 2567 หรือต้นปี 2568 โดยขึ้นอยู่กับการปรับแผนฟื้นฟูที่มีสาระสำคัญ คือ การแปลงหนี้เป็นทุน และนับตั้งแต่การเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ทำให้ผลประกอบการของ THAI ดีขึ้นตามลำดับ สามารถทำการบินในเส้นทางต่างๆ ทำให้มีรายได้และสภาพคล่องมากขึ้น สามารถลดวงเงินกู้ตามแผนจากเดิมที่ตั้งไว้ประมาณ 5 หมื่นล้าน โดยจะกู้จริงไม่เกิน 1.25 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติ ขณะเดียวกันผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารค้างไว้ ยังไม่ได้เดินทาง ก็สามารถใช้สิทธิบินตามตั๋วได้ รวมทั้งการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus สะสมไมล์ ยังสามารถแลกเป็นตั๋วเครื่องบินตามสิทธิ์เช่นเดิม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top