นนทบุรี ประกาศ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นพื้นที่ประสบภัย

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศให้พื้นที่ใน 7 ตำบล ในพื้นที่อ.ปากเกร็ด ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-5 ต.บางพลับ , หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าอิฐ , หมู่ที่ 1-7 ต.เกาะเกร็ด , หมู่ที่ 1-6 ต.อ้อมเกร็ด , หมู่ที่ 1-6 ต.คลองพระอุดม , หมู่ที่ 1-5 ต.บางตะไนย์ , หมู่ที่ 1-12 ต.คลองข่อย เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย /เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

เนื่องจากได้เกิดเหตุอุทกภัย สาเหตุจากพายุ “โนรู” กอปรกับภาวะฝนตกหนัก และฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงประมาณ 0.3 – 0.6 เมตร ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ต.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top