สศก.โชว์ผลสำเร็จส่งเสริมศก.ฐานราก 3 ปี สร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.8 แสนลบ.

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมี สศก.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภายใต้ 3 แนวทางหลัก คือ แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) แนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) และแนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวม 22 โครงการ

สศก.ได้ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) พบว่า สามารถช่วยยกระดับกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อย สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้มากกว่า 1.32 ล้านราย รวม 4,337 กลุ่ม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า 15,137 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากถึง 781,066 ล้านบาท

ในภาพรวมของผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในระดับมากที่สุด และในปีงบประมาณ 2566 สศก.จะบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านนางทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทั้งสิ้น 15 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส สามารถช่วยเข้าถึงที่ดินทำกิน และได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทั้งเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 (ช) ได้ตามเป้าหมาย, โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี เฉลี่ยครัวเรือนละ 6,298 บาท/รอบการผลิต และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 729 แห่ง

ในส่วนของกลุ่มโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการหนี้, โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร, โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร และโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยทั้ง 5 โครงการช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มผลิต พัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตสบู่/โลชั่นจากโปรตีนไหม ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด แปรรูปหน่อไม้ มะพร้าวแปรรูป (เวชสำอาง) และผลไม้คุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายและเกษตรกรแล้วในเบื้องต้นเฉลี่ย 17,612 บาท/เดือน/ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมการขับเคลื่อนทั้ง 15 โครงการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ และได้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้และต่อยอด มีการเชื่อมโยงตลาด รวบรวมผลผลิต ส่งเสริมเครื่องหมายตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้ปี 2565 ชุมชนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์คิดเป็นมูลค่า 244,189 ล้านบาท

ส่วนในปีงบประมาณ 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีแผนงานโครงการรวม 13 โครงการ โดย สศก.จะได้ติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top