TEAMG เซอร์ไพร์สแจกวอร์แรนต์ 5:1 ราคาใช้สิทธิ 15 บ.พร้อมจ่ายปันผลเป็นหุ้น

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิคือ 15.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

พร้อมกันนี้ ยังจะออกและจัดสรรโครงการหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เพื่อตอบแทนและเป็นแรงจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ทุ่มเทกับงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้ามาโดย ตลอดซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทยังมีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 68,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01111111111 บาท จำนวนเงินประมาณ 7,555,556 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหุ้นปันผลและเงิน คิดเป็นมูลค่าราว 75,555,556 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

เพื่อเป็นการรองรับทั้งการจ่ายหุ้นปันผล, การใช้สิทธิ TEAMG-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ TEAMG-ESOP โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งจะมีการนำเสนอเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานปี 65 บริษัทมีรายได้รวม 2565 อยู่ที่ 1,639.49 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 1,623.66 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีกราว 15.83 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 103.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ที่ระดับ 6.3% เทียบเท่ากับอัตรากำไรสุทธิของปี 64 ที่อยู่ระดับเดียวกัน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top