PLANET ออกหุ้นเพิ่มทุนแลกหุ้น EEC Global ผงาดเข้าเทคฯ-ขอเว้นเทนเดอร์

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (EEC GC Holdings) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด (EEC Global) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% โดย EEC GC Holdings คิดเป็นมูลค่า 270 ล้านบาท

ทั้งนี้ EEC GC Holdings มีผู้ถือหุ้น 8 ราย ได้แก่ (1) นายชัด เฮงสวัสดิ์ (2) นายสันติ พนาวงศ์ (3) นายบุญเรือง ผลพานิชย์ (4) นายศุภโชค หยงสตาร์ (5) นางเฉิดโฉม อ่องอารี (6) นายวีระวัฒน์ โหมดศรี(7) พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ (8) นายชัย สงวนสิน

PLANET จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 270 ล้านบาทให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดคิดเป็น 25.56% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PLANET คาดว่ากระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.66

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้กับ EEC GC Holdings เข้ามาถือหุ้น 25.56% เป็นผลให้ EEC GC Holdings ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แต่ EEC GC Holdings มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้น 3 รายแรกขอ PLANET ได้แก่

1. MR. TREVOR JOHN THOMPSON ถือหุ้น 16.29%

2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ถือหุ้น 15.49%

3. นายนพดล ชุมพลกูลวงศ์ ถือหุ้น 4.23%

สำหรับ EEC Global ประกอบกิจการให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้บริการดูแลระบบ ให้บริการสำรองข้อมูล ของลูกค้าServer และให้บริการ Disaster Recovery Services(DRS) การเข้าซื้อธุรกิจจะทำให้บริษัทได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกับของ EECGC จึงสามารถให้บริษัทฯ มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ จากการสร้างประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการด้านบริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เพิ่มมากขึ้น และ ธุรกิจของ EECGC สามารถต่อยอดธุรกิจ CCTV ของบริษัทฯ จากการให้บริการ Cloud หรือ Platform เพิ่มเติมจากลูกค้าที่มีการใช้บริการ CCTV ของบริษัทได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน

187,139,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จ นวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มี.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top