KKP แจกวอร์แรนต์ 2 รุ่นให้ผถห.เดิม 12:1 ราคาใช้สิทธิ 70 บ.

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5) และครั้งที่ 6 (KKP-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตของธนาคาร รวมถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุน

ธนาคารจะจัดจัดสรร KKP-W5 จำนวนไม่เกิน70,562,592 หน่วย และ KKP-W6 จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 เดือน และ 2 ปี 10 เดือนตามลำดับ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 70 บาทต่อหุ้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 มี.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top