ตลท.ปรับเกณฑ์รับหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น PP ให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. มีผล 1 ก.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดินหน้าทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องง่าย ปรับปรุงนิยาม “ราคาตลาด” พร้อมยกเว้น Silent Period ในหลักเกณฑ์การรับหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแบบ PP เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ที่ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนเพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน โดยจะมีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 66 นี้ เป็นต้นไป

ตลท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. พร้อมลดภาระให้บริษัทจดทะเบียน ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องง่าย (Make fundraising & investment simple) โดยสามารถสรุปหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงดังนี้

1) ปรับปรุงนิยาม “ราคาตลาด” ให้เป็นตามวิธีการและขั้นตอนเดียวกับที่ ก.ล.ต. กำหนด

2) ยกเว้นหรือผ่อนผัน Silent Period ในกรณีการเสนอขายหุ้นแบบ PP ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนี้

  • ยกเว้น Silent Period สำหรับหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) หรือ (Preferential Public Offering: PPO) มาเสนอขายแบบ PP ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขาย RO หรือ PPO ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
  • ผ่อนผัน Silent Period ให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” และ “กฎเกณฑ์ – หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top