ลุ้นครม.เคาะค่าโดยสารสายสีเหลือง/ป.ป.ช.รายงานปิดช่องทุจริตเงินอุดหนุนอปท.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เช้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยวาระการพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้ กระทรวงคมนาคม จะเสนออัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งได้ทดลองเปิดเดินรถฟรีครบ 23 สถานีไปแล้วเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) และมีกำหนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ และเริ่มเก็บค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.66 เป็นต้นไป

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ.2565 – 2570 ประจำปี 2565

– กระทรวงวัฒนธรรม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– กระทรวงการต่างประเทศ การสิ้นสุดหน้าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำสาธารณรัฐแอลเบเนียเป็นการชั่วคราว

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2566

– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รายผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของกระทรวงการต่างประเทศ

– สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)

– กระทรวงการคลัง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. …

– กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย (นางอันนา ฮัมมาร์เกรน)

– สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 จำนวน 3 ฉบับ

– คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560

– คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีเงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้แก่ อปท. และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของ อปท. กรณี อปท.อุดหนุนไปยังหน่วยงานอื่น

เรื่องที่คาดว่าจะเข้า ครม.ในวาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/จร

– กระทรวงต่างประเทศ ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศและกิจการโพ้นทะเล สาธารณรัฐคอซอวอ

– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. …

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มิ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top