ครม.อนุมัติร่างกม.คุ้มครองเด็กที่เสี่ยงทำผิดจากการใช้กระท่อม กัญชา กัญชง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและการเจริญเติบโตของร่างกายจากการใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม

ทั้งนี้ เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบอาชีพ หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปในทางเสียหาย และ เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด พ.ศ.2549 โดยเพิ่มพฤติกรรมเด็กที่ใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชา หรือกัญชงในลักษณะเพื่อสันทนาการ ให้ถือเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีหน้าที่และอำนาจการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดดังกล่าว ได้แก่

1) ส่งตัวเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือ

2) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กหรือไม่ก็ได้ โดยวางข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด เช่น ระมัดระวังไม่ให้เด็กเข้าไปในสถานที่อันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และระมัดระวังไม่ให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะชักนำไปในทางเสื่อมเสีย เป็นต้น

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อกำหนดวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชา หรือกัญชง ในลักษณะสารเสพติดต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ค. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top