TKS ยกเลิกดีลซื้อ AIT จาก SABUY – แผนออกหุ้นเพิ่มทุน PP

บมจ.ที. เค. เอส. เทคโนโลยี (TKS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติยกเลิกรายการดังนี้

(1) การซื้อหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้นของบมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) จากบมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท

(2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115 ล้านหุ้นให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,610 ล้านบาท

(3) การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8.65 ล้านหน่วย ให้แก่นายชูเกียรติ ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 487.835 ล้านบาท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การยกเลิกการเข้าทำรายการซื้อหุ้น AIT รายการ ออกหุ้น PP และรายการขายหลักทรัพย์ SABUY มิได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ และ SABUY จะยังคงร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) ต่อไป จึงมีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าทำรายการซื้อหุ้น AIT รายการออกหุ้น PP และรายการขายหลักทรัพย์ SABUY ดังกล่าว และให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการเข้าทำรายการซื้อหุ้น AIT และ รายการออกหุ้น PP ต่อไป

และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 623,448,439 บาท เป็นจำนวน 508,448,439 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top