ครม. ไฟเขียวค่าธรรมเนียมแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 0.01%

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุดสำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้ดังนี้

1. กำหนดคำนิยาม “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อจัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. กำหนดค่าธรรมเนียม 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาทุนทรัพย์ที่เช่า หรือจำนอง แต่จำนวนค่าธรรมเนียมอย่างสูงต้องไม่เกิน 100,000 บาท

3. กำหนดระยะเวลา เฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 ที่เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) แล้ว

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ และให้การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดำเนินต่อไปได้ จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และยังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ส.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top