นัดทิ้งทวน ครม. “ลุงตู่” ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้-จัดงบอุดหนุนเด็กแรกเกิด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่คาดว่าจะเป็นนัดสุดท้ายภายใต้รัฐบาลรักษาการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน รอการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารของรัฐบาลชุดใหม่ ที่นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย จากพรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้ การประชุม ครม.ครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการ เนื่องจากรัฐบาลใหม่ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ครม.นิ่งแล้ว และวานนี้ (28 ส.ค.) ได้นำส่งรายชื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลน.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ก่อนจะนำรายชื่อ ครม.ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้ ได้แก่

– สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอการปรับลดพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และเสนอการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-19 ธ.ค.66 ซึ่งนับเป็นการขยายเวลาเป็นครั้งที่ 73

– กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– กระทรวงพลังงาน เสนอขอความเห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอองค์ประกอบและท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45

– กระทรวงมหาดไทย เสนอขอการรับรองร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเป็นภูมิภาคที่มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน และเสนอการรับรองร่างกรอบงานเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียน

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU)

– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

– คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566

 

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวง 6 ฉบับ

1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

4. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างของตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือ ตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

5. ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

6. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ กรณีเป็นผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ โดยนำยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัว ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

– กระทรวงคมนาคม ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม และกำหนดแบบใบอนุญาต สมุดคู่มือประจำรถ และลักษณะเครื่องหมายพิเศษ พ.ศ. …

– กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. …) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.)) และเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. …) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535))

– กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479

– กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Council: AEC Council) ครั้งที่ 22

– กระทรวงต่างประเทศ รายงานผลการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการได้มา และการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำการและที่พัก เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา

– สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอการปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

– วุฒิสภา รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ของวุฒิสภา

– วุฒิสภา รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการพิจารณาศึกษา ขับเคลื่อน เร่งรัดการปฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทย และการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ส.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top