ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ ETF ให้หลากหลายขึ้น-พัฒนาสู่ inverse ETF ในระยะต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) ให้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมีความหลากหลายและเทียบเคียงสากล รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการการพัฒนากองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีอ้างอิง (inverse ETF) ในระยะต่อไป เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือบริหารจัดการลงทุนที่ครบถ้วนมากขึ้น

ก.ล.ต. สนับสนุนการพัฒนา ETF ให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ง ETF เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในราคาซื้อขายปัจจุบัน (real time) เหมือนหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่มีการกระจายการลงทุนเหมือนกองทุนรวมทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โดยหลักเกณฑ์ปัจจุบันสามารถรองรับได้เฉพาะ ETF ที่บริหารจัดการในลักษณะเชิงรับ (passive ETF) ตามดัชนีที่กำหนดเท่านั้น

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ETF ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้

(1) หลักการและร่างประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ ETF เพื่อให้รองรับ ETF ที่มีกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก (active ETF) เพิ่มเติมจาก passive ETF ในปัจจุบัน และเพิ่มประเภททรัพย์สินที่ ETF สามารถลงทุนได้ ให้ครอบคลุมตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์เช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาดัชนีอ้างอิง (underlying index) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ที่กองทุนถือไว้ (portfolio holding) และหลักเกณฑ์ของ ETF ต่างประเทศที่นำมาเสนอขายในประเทศให้สอดคล้องกับ ETF ที่จัดตั้งในไทย และมาตรฐานสากล

(2) หลักการสำหรับการพัฒนา inverse ETF เพื่อเพิ่มเครื่องมือบริหารจัดการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลดลงของดัชนีอ้างอิง โดยเฉพาะผลตอบแทนรายวัน แต่กองทุนรวมประเภทนี้มีผลตอบแทนและการคำนวณต้นทุนที่ซับซ้อนกว่า ETF ทั่วไป จึงอาจจำกัดผลตอบแทนในทิศทางตรงข้าม (inverse) ไม่เกินหนึ่งเท่าของดัชนีอ้างอิง [-1x] ก่อนในช่วงแรก และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการขายของบริษัทหลักทรัพย์ให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนโดยยังคงคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต.  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top