KBANK ลงทุน 4 บริษัทกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท ยูนิด้า แคปิทัล จำกัด (Unita Capital) ทุนจดทะเบียน 3,705,000,000 บาท ถือหุ้นโดย KBANK 100% เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิทิทัล และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประชุมคณะกรรมการ Unita Capital ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งและลงทุนในบริษัท

1. บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโตเดียน จำกัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ถือหุ้นโดย Unita Capital 100% โดยเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

2. บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ถือหุ้นโดย Unita Capital 100% โดยเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

3. บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาท ถือหุ้นโดย Unita Capital 100% โดยเป็นบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อคเชน

4. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด) ถือหุ้นโดย Unita Capital 97% ซึ่งเข้าซื้อหุ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ต.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top