ฟู้ดโมเม้นท์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 270 ล้านหุ้น เข้า SET ระดมทุนขยายไลน์ผลิต-แตกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

นายสนิท ดุษฎีโหนด ประธานกรรมการบริหาร FM เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย ชิ้นส่วนไก่สด ชิ้นส่วนไก่แช่เย็นและชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่

กลุ่มผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากว่า 40 ปี เริ่มต้นจากธุรกิจต้นน้ำในอุตสาหกรรมอย่างธุรกิจฟาร์มไก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ โรงเชือดและชำแหละไก่ และต่อยอดโดยมุ่งเน้นในธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่รวมถึงโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนื้อไก่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อประชาคมโลก

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FM กล่าวว่า บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 270 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อต่อยอดการลงทุน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

FM ระบุวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่ ปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 1 สายการผลิต ลงทุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และใช้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์

กลุ่มบริษัท แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยบริหารงานผ่าน 3 บริษัทย่อย ได้แก่

1. ธุรกิจโรงเชือดและชำแหละไก่ โดย บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ด้วยจุดเด่น ด้านการควบคุมคุณภาพไก่เนื้อภายใต้เกษตรพันธสัญญา “บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพไก่เนื้อ ตั้งแต่ ลูกไก่ อาหาร ยา และวัคซีน รวมถึงการควบคุมดูแลกระบวนการเลี้ยงร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้มั่นใจว่าไก่เนื้อทุกตัวมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตสูงสุด 144,000 ตัวต่อวัน

2. ธุรกิจโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โดย บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ปรุงสุกแช่แข็งภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้า (OEM) มีจุดเด่นที่ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสั้นที่สุด ซึ่งมีผลให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเร็วกว่ากำหนด กระบวนการแปรรูป ประกอบไปด้วยกระบวนการนึ่ง ทอดและอบด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ปัจจุบันมี 5 สายการผลิต กำลังการผลิตสูงสุด 27,000 ตันต่อปี

3. ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดย บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 65 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในอนาคตหลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของบริษัท

“ฟู้ดโมเม้นท์ มองว่ายังมีผู้บริโภคอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และฟู้ดโมเม้นท์ มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้น ฟู้ดโมเม้นท์ มีความตั้งใจที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อต่อยอดการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงของประชาคมโลก” นายณัฐพล กล่าว

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ต.ค.66 มี บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ถือหุ้น 32.01% นอร์ทเฮเว่น ไทย ไพรเวท อิควิตี้ โคมินิค คอมปานี (ฮ่องกง) ถือหุ้น 35% นายสนิท ดุษฏีโหนด ถือหุ้น 20.08% DSCAN Company Limited ถือหุ้น 9.52% ที่เหลือเป็นกลุ่มดุษฎีโหนด

สำหรับ บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย มีกลุ่มครอบครัวดุษฎีโหนดถือหุ้น 96.37% และ DSCAN Company Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมี บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ถือหุ้นทั้ง 100%

ผลประกอบการในช่วงปี 63-65 รายได้จากการขาย 4,268.00 ล้านบาท 4,151.57 ล้านบาท และ 5,807.02 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 255.06 ล้านบาท 183.72 ล้านบาท และ 840.67 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 66 มีรายได้จากการขาย 2,895.56 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 164.16 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top