ครม. ถกกรอบงบปี 67-เกณฑ์ตั้งกองทุน TESG-เงินอุดหนุนชาวไร่อ้อย-ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมตามปกติแล้ว หลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ที่นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยมีวาระพิจารณาน่าสนใจ ดังนี้

– สำนักงบประมาณ จะเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรอบวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีงบประมาณ 2566 ที่มีวงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.95 แสนล้านบาท โดยได้ประมาณการรายได้ไว้ที่ 2.78 ล้านบาท และวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 6.93 แสนล้านบาท น้อยลงกว่าปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากประมาณการจัดเก็บรายได้ดีขึ้น

– กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงในการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund (TESG) เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว โดยมีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG และการลงทุนในตราสารหนี้ โดย TESG สามารถลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยใช้ระยะเวลาในการลงทุน 8 ปีเต็ม

– กระทรวงการคลัง จะเสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

– กระทรวงคลัง เสนอรายงานการรับ-จ่าย เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– กระทรวงแรงงาน เสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลังจากคณะกรรมการค่าจ้าง มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 สาขา ใน 3 ระดับฝีมือ

– กระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 สำหรับปีการผลิต 2565/2566 หลังจากที่สัปดาห์ก่อน ครม.ได้อนุมัติความช่วยเหลือในส่วนของผู้ผลิตที่ให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน กก.ละ 2 บาทไปแล้ว รวมทั้งเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 8,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลค้างจ่ายให้กับชาวไร่อ้อย

– กระทรวงยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. …, เสนอรายงาน ผลการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Special meeting of Justice Ministers:AJAMJ) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนก.ย. 2566 และ 9 เดือนแรกของปี 2566

– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบ ร่างกรอบความร่วมมือที่ทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี ค.ศ. 2023-2029 (Country Programme Framework:CPF)

– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง พ.ศ. …

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top