จับตา ครม.เคาะ มาตรการ e-Refund-แนวทางแก้หนี้นอกระบบ-ปรับฐานเงินเดือนขรก.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนและประชาชนผ่านโครงการ e-Refund ที่จะเปิดให้ผู้เสียภาษี ซื้อสินค้าในมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1.75 หมื่นบาท โดยจะกำหนดให้มีการใช้จ่ายได้ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.67

นอกจากนี้ จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ…. และ เสนอรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปีบัญชี 2565 (1 เม.ย.65-31 มี.ค.66)

– กระทรวงมหาดไทย เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 28 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงอีก 10 ตำแหน่ง

– สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเสนอปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้แข่งขันกับภาคเอกชนได้ ไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนทั้งระบบ

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตรา 4% ของวงเงินสินเชื่อ 780 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เงินจากกองทุนนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรก่อน และ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามมติ ครม.

– สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง, เสนอรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภค โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)

– สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล

– คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอข้อเสนอแนะกรณีการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิด

– วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษากฎหมายเละอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการควบรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top