บลจ.ทิสโก้ ออกกองทุนเปิดโกลบอลบอนด์ เปิดขาย IPO 8-18 ม.ค.

บลจ.ทิสโก้ จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TISCO Global Bond Fund: TGBOND) ในระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2567 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BNY Mellon Global Credit ชนิดหน่วยลงทุน USD W(acc.) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในตราสารหนี้เอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงสกุลเงินตราต่างประเทศ เงินสดและสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. และจัดตั้งตามระเบียบของ UCITs ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ชนิดหน่วยลงทุน แบ่งเป็น

1.ชนิดหน่วยลงทุนสะสมผลตอบแทน ( TGBOND-A)

2.ชนิดหน่วยลงทุนรับซื้อคืนอัตโนมัติ (TGBOND-R)

โดยลงทุนชั้นต่ำ 1,000 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ม.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top