กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบรางวัลธงขาวดาวเขียว-ธงขาวดาวทอง ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินใน 5 มิติ ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ โดยมีโรงงานที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว 154 โรงงาน และโรงงานที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวทอง 39 โรงงาน

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน และผู้ประกอบการ ให้มีบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมอบธงสัญลักษณ์ “ดาวสีเขียว” ให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม และมอบธงสัญลักษณ์ “ดาวสีทอง” ให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

“โครงการธงขาวดาวเขียว มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไทย ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม” นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว

ทั้งนี้ กนอ.ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดยมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่โรงงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยยอดเยี่ยมต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) ให้ได้รับการลดหย่อนค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี 50% ของคำขอ ซึ่งใบประกาศเกียรติคุณโรงงานธงขาวดาวทองที่ได้รับ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันประกาศ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.67

“กนอ. ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ดำเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยพยายามผลักดันให้ทุกโรงงานเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมครบทุกโรงงานภายในปี 2570” นายวีริศ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top