“ธรรมนัส” ปลื้ม! สินค้าเกษตรพาเหรดราคาดีต่อเนื่องรับปีใหม่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิด มีทิศทางปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการเดินหน้านโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการลุยปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายมาอย่างเข้มงวด การมุ่งยกระดับสินค้าเกษตร เร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ วางมาตรการรองรับภัยพิบัติ โรคระบาดพืช สัตว์เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการบริหารจัดการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับกิจกรรมภาคการเกษตรนั้น นับว่าเป็นผลสำเร็จชัดเจนโดยได้ส่งผลบวกต่อ

สำหรับทิศทางราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิด พบว่า

– ข้าวหอมมะลิ (ความชื้น 15%) ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพ.ย. 66 ที่ราคา 13.29 บาท/กก. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราคา 14.05 บาท/กก. ในเดือนม.ค. 67 ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพ.ย. 66 ที่ราคา 10.74 บาท/กก. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราคา 11.31 บาท/กก. ในเดือนม.ค. 67

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนาปี เพื่อชะลอผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก ไม่ให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกประกอบกับผลผลิตที่ลดลงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ขณะที่ต่างประเทศ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศที่ลดลง และต้องการสำรองข้าวไว้ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ รวมถึงประเทศอินเดียประกาศระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ ส่งผลให้หลายประเทศเปลี่ยนมาซื้อข้าวจากไทยมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น

– มันสำปะหลัง ปัจจุบันราคามันสำปะหลัง (เชื้อแป้ง 25%) เฉลี่ยที่ 3.20 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก.ย. 66 ที่ราคา 3.15 บาท/กก. เนื่องจากรัฐมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ทั้งจากโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง (เครื่องสับมันสำปะหลัง) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ประกอบกับผลผลิตในภาพรวมของประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตแอลกอฮอลล์อาหารสัตว์ กระดาษ เครื่องดื่ม และสิ่งทอ

– ยางพารา ปัจจุบันราคายางแผ่นดิบ (28 ม.ค. 67) เฉลี่ยอยู่ที่ 54.89 บาท/กก. สูงขึ้นจากราคา ณ เดือน ก.ย. 66 ที่ราคาเฉลี่ย 45.51 บาท/กก. โดยราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายจากภาครัฐในการปราบปรามและตรวจสอบการลักลอบการนำเข้ายางพารา และสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ไม่ให้ทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากมาตรการการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศรวมทั้งจากความต้องการของตลาด ภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ เป็นต้น

– ปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 6.28 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก.ย. 66 ที่ราคา 5.06 บาท/กก.อันเนื่องมาจากในเดือนม.ค. 67 เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการน้ำมันพืชในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน พร้อมมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการให้ปริมาณการผลิต การใช้ และการส่งออก รวมถึงปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับที่สมดุล และมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ จึงทำให้ราคาผลปาล์มยังอยู่ในเกณฑ์ดี

– มะพร้าว ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 14.57 บาท/ผลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก.ย. 66 ที่ราคา 7.90 บาท/ผล เนื่องจากผลผลิตลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลมีมาตรการบริหารการนำเข้า เพื่อให้ปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่ออกสู่ตลาด กับสัดส่วนปริมาณการนำเข้าและปริมาณการใช้ในประเทศ มีความสมดุลกัน

– สับปะรด ปัจจุบันราคาสับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน เฉลี่ยที่ 10.60 บาท/กก. โดยราคาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก.ย. 66 ที่ราคา 8.37 บาท/กก. ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ประกอบกับผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

– น้ำนมดิบ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 20.21 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก.ย. 66 ที่ราคา 19.65 บาท/กก. เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศฯ ปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

– สุกร นับตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ได้เดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนอย่างจริงจัง โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด DSI ตำรวจ ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศมากกว่า 2,000 แห่ง จนทำให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคาสุกรเฉลี่ยที่ 67.45 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนต.ค. 66 ที่ราคา 64.25 บาท/กก.

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ม.ค. 67)

Tags: ,
Back to Top