ดัชนีการเมืองไทย ม.ค. ได้ 5.48 จากเต็ม 10 พอใจรัฐบาลตรึงราคาพลังงาน-ฝ่ายค้านตรวจสอบโดดเด่น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมกราคม 2567 โดยคะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมกราคม 2567 เฉลี่ย 5.48 คะแนน คะแนนสูงสุด คือ สิทธิเสรีภาพของประชาชน คะแนนต่ำสุด คือ ราคาสินค้า

นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ นายเศรษฐา ทวีสิน ขณะที่นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือน คือ ตรึงราคาพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต แลนด์บริดจ์

ผลสำรวจ พบว่า

1. ประชาชนให้คะแนน “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมกราคม 2567 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 5.48 คะแนน

โดยประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด “ดัชนีการเมืองไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

อันดับ 1 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ 5.77 คะแนน

อันดับ 2 ความมั่นคงของประเทศ ได้ 5.71 คะแนน

อันดับ 3 สภาพสังคมโดยรวม ได้ 5.70 คะแนน

อันดับ 3 ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 5.70 คะแนน

อันดับ 5 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ได้ 5.64 คะแนน

อันดับ 6 เสถียรภาพทางการเมือง ได้ 5.62 คะแนน

อันดับ 7 ผลงานของฝ่ายค้าน ได้ 5.60 คะแนน

อันดับ 8 การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน ได้ 5.59 คะแนน

อันดับ 9 การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ 5.58 คะแนน

อันดับ 9 การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม ได้ 5.58 คะแนน

อันดับ 11 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ได้ 5.57 คะแนน

อันดับ 12 การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง ได้ 5.55 คะแนน

อันดับ 12 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ได้ 5.55 คะแนน

อันดับ 14 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ได้ 5.54 คะแนน

อันดับ 15 ผลงานของรัฐบาล ได้ 5.53 คะแนน

อันดับ 16 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ 5.48 คะแนน

อันดับ 17 ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้ 5.47 คะแนน

อันดับ 18 กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ได้ 5.42 คะแนน

อันดับ 19 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ได้ 5.33 คะแนน

อันดับ 20 ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ได้ 5.26 คะแนน

อันดับ 20 การแก้ปัญหาการว่างงาน ได้ 5.26 คะแนน

อันดับ 22 การแก้ปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล ได้ 5.25 คะแนน

อันดับ 23 การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ความโปร่งใส ได้ 5.18 คะแนน

อันดับ 24 การแก้ปัญหาความยากจน ได้ 5.15 คะแนน

อันดับ 25 ราคาสินค้า ได้ 5.04 คะแนน

สรุปภาพรวม ได้ 5.48 คะแนน

2. นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนมกราคม 2567

– ฝ่ายรัฐบาล

อันดับ 1 นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ 51.46%

อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ 25.50%

อันดับ 3 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้ 23.04%

– ฝ่ายค้าน

อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ 61.31%

อันดับ 2 นายชัยธวัช ตุลาธน ได้ 20.44%

อันดับ 3 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ได้ 18.25%

3. ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนมกราคม 2567

– ผลงานฝ่ายรัฐบาล

อันดับ 1 ตรึงราคาพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ได้ 48.38%

อันดับ 2 แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ ได้ 28.90%

อันดับ 3 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้ 22.72%

– ผลงานฝ่ายค้าน

อันดับ 1 ตรวจสอบโครงการต่างๆ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต, แลนด์บริดจ์ ได้ 56.63%

อันดับ 2 อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ได้ 27.28%

อันดับ 3 ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ได้ 16.09%

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,203 คน (สำรวจทางออนไลน์ และภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 20-28 มกราคม 2567

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนผลงานนายกรัฐมนตรีค่อนข้างดี ถึงแม้ผลงานของรัฐบาลในภาพรวมจะได้คะแนนไม่สูงนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาราคาสินค้า ความยากจน การทุจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด การว่างงาน ค่าครองชีพ และปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวม โดยคะแนนด้านสิทธิเสรีภาพมาเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเห็นว่ามีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น สังคมให้ความสำคัญกับความเสมอภาคมากขึ้น รวมถึงมีการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ส่วนฝ่ายค้าน มีความโดดเด่นในการตรวจสอบงานโครงการของรัฐบาล ที่นับว่าสร้างมาตรฐานได้ดีในแง่ของการทำงานเชิงข้อมูล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top