INETREIT เพิ่มทุนครั้งแรกเติมศักยภาพลงทุนกรรมสิทธิ์ INET-IDC3 เฟส 2 รับแนวโน้มดีมานด์คลาวด์โต

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filling) สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ไม่เกิน 220 ล้านหน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตแห่งที่ 3 (INET-IDC3) เฟส 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน รับความต้องการใช้คลาวด์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและเมกะเทรนด์ยุคดิจิทัล ชูจุดเด่นเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการลงทุน (Freehold) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนต่อไป

นายสุตกานต์ แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า จากรายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระ จัดทำโดย บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ภาพรวมธุรกิจ Data Center และการให้บริการคลาวด์แก่ลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Public Cloud) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดรวม 2.07 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 919.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 65 ตามลำดับ คาดว่าในปี 66-70 มูลค่าตลาดรวมธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 4.8% ต่อปี และมูลค่าตลาดรวมบริการคลาวด์ทุกประเภทในไทย จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 19.5% ต่อปี

ปัจจัยหลักมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีไร้สาย การเชื่อมต่อและการเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย การทำงานระยะไกล อาทิ การเชื่อมต่อไร้สายในระบบ Edge (Edge Connection), การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) การรับส่งข้อมูลผ่านระบบภาพและเสียงสตรีมมิ่ง (Audio Visual Streaming) ฯลฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้ระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ เติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น การขยายพื้นที่ให้บริการ 5G

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก (Sponsor) และผู้เช่ากลับ เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 27 ปี และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์สัญชาติไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 65 ที่ 12.74% จากรายงานบทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด โดยในช่วงที่ผ่านมา INET ได้ขยายการลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET Data Center) เพื่อรองรับศักยภาพการเติบโตจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และตอบสนองความต้องการการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ INET-IDC 3 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งล่าสุดของ INET ที่มีความทันสมัยระดับโลก มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับมาตรฐาน และความมั่นใจด้วยบริการคุณภาพระดับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2018 และ ISO 22301:2019 ด้วย Service Level Agreement (SLA) IDC Infrastructure Uptime 99.90%

INETREIT ก่อตั้งเมื่อปี 2564 ถือเป็นกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินประเภทศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ทั้งหมด ปัจจุบันมีทรัพย์สินหลัก ได้แก่ โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จังหวัดสระบุรี โดยเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าและมีระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 22 ปี (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.88) โดย INETREIT ได้ปล่อยเช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ INET เพียงรายเดียวและมีข้อตกลงปรับค่าเช่าขึ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ที่อัตรา 2% ต่อปี

ปัจจุบัน จากแนวโน้มการเติบโตของตลาด Data center และ Cloud ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึง INET มีทิศทางในการเติบโตตามตลาด ซึ่ง INETREIT เล็งเห็นว่าทรัพย์สินของโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 มีความพร้อมที่ให้กองทรัสต์เข้าลงทุน โดย INET-IDC3 เฟส 2 ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับเฟส 1 ซึ่งในครั้งนี้กองทรัสต์จะมีการลงทุนในกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ดังนี้

1. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 2

2. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย

3. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ INET-IDC 3 ทั้งหมด

4. อาคารและส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงการ INET-IDC 3 เฟส 2 รวมพื้นที่ประมาณ 3,900 ตารางเมตร

5. ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในโครงการ INET-IDC 3 เฟส 2 จำนวน 246 rack

ภายหลังการเพิ่มทุน จะทำให้กองทรัสต์มีสัดส่วนการลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) 58% และลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) 42% และอายุการเช่าคงเหลือเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทรัสต์จากเดิม 22 ปี เป็น 54 ปี โดย INETREIT จะปล่อยเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมแก่ INET เพียงรายเดียวเป็นระยะเวลา 30 ปี และมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าทุกปีในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ที่มั่นคงและเติบโต ไปพร้อมกับยุคแห่งดิจิทัล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.พ. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top