ครม. ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถึง 30 มิ.ย.

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อ 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาต, ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างแรงจูงใจให้มีการยื่นขอใบอนุญาต และใบรับรองเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการออกกฎกระทรวงบังคับใช้ ดังนี้

1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต รวม 6 รายการ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตรา มอก.) 2) ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ 3) ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่าย 4) คำขอย้ายสถานที่ 5) คำขอโอนใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต และ 6) กรณีใบอนุญาตหาย หรือชำรุดเสียหายมาก

2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบรับรอง และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรอง ที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 9 รายการ

โดยในวันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 รายการ ได้แก่ 1. คำขอรับใบรับรองมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง 2. ใบรับรองฯ และ 3. การต่ออายุใบรับรองฯ

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงานประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประมาณ 21.6 ล้านบาท และจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการ สำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง ประมาณ 1.4 ล้านบาท

นางรัดเกล้า กล่าวว่า กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง 2 ฉบับนั้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.พ. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top