ไทย-บราซิลได้ข้อยุติ! กรณีพิพาทปัญหาน้ำตาลทราย

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ในการลงนามเอกสารข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลบราซิล ว่าด้วยเรื่องการอุดหนุนซึ่งสินค้าน้ำตาลทรายของไทย

โดยกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ไทยและบราซิลได้หารือภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาท ขององค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งไทย ได้แจ้งความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ฝ่ายบราซิลทราบตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 ในการหารืออย่างเป็นทางการครั้งที่ 12 ระหว่างไทย-บราซิล (ผ่านระบบ Video Conference) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยุติกรณีพิพาทดังกล่าว ด้วยการลงนามในเอกสารข้อยุติฯ และเสนอให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจา WTO ณ นครเจนีวา ของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นผู้ลงนาม

“ตั้งเป้าหมายให้มีการลงนาม ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27- 29 ก.พ. 67 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

นอกจากนี้ ฝ่ายบราซิล ยังเสนอให้มีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลบราซิล ว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลของไทย เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติกรณีพิพาทแล้ว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ยกเลิกระบบโควตา ก ข และ ค ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61 (ไม่กำหนดโควตาส่งออก) ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบอ้อยและน้ำตาลให้เป็นไปตามกลไกตลาด

2. ยกเลิกการกำหนดราคาขายน้ำตาลทรายภายในประเทศ จากการปรับแก้ไขมาตรา 17 (18) ของ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อทาให้ราคาน้ำตาลให้เป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. ตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออกจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งนี้ เงินชดเชยแก่โรงงานน้ำตาลในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 จึงไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4. ยกเลิกการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวไร่อ้อยจำนวน 160 บาท/ตัน ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.59 และปรับการอุดหนุนภายใน ให้เป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรและชนบทของไทย เช่น การศึกษา การวิจัย การปรับปรุงพันธุ์พืช การลดการเผาอ้อย โครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 67)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top