ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งบอร์ด กฟผ.-ขสมก. “จิรายุ ห่วงทรัพย์ นั่งบอร์ด ขสมก.

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.)และคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.)

  • คณะกรรมการ กฟผ.รวม 10 คน แทนคณะกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี และขอลาออก

1.นายประเสริฐ สินสุขประเสิริฐ ประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ
3.พลโท เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ
5.นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ
6.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ
7.นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ
8.ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
9.นายวรากร พรหโมบล กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
10.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

  • คณะกรรมการ ขสมก.รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิม ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี

1.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2.นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ กรรมการ
3.พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย กรรมการ
4.นางสาวสกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ กรรมการ
5.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ กรรมการ
6.นายธนพล โตโพธิ์ไทย กรรมการ
7.นายจิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ
8.นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ กรรมการ
9.นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top