ครม. ผ่อนผันให้ผู้บุกรุกที่ดินรัฐ ขอใช้บริการสาธารณูปโภคได้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผ่อนผันมติ ครม.ให้ผู้บุกรุกที่ดินของหน่วยงานราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครองว่าอยู่มาก่อนวันที่ 9 ม.ค.67 และได้รับทะเบียนบ้านชั่วคราว สามารถขอใช้บริการเรื่องสาธารณูปโภคจากหน่วยงานรัฐได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้เสนอ

“เป็นการผ่อนผันให้สามารถเข้าถึงหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ ในระหว่างพิสูจน์ครอบครอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน” นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมไปถึงผู้อาศัยอยู่ในที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการออกหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ประชาชน

ขณะที่กระทรวงคมนาคม มีความเห็นว่า หากไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุม จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้บุกรุกรายใหม่เพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากประชาชนรายใดที่ไม่มีทะเบียนบ้าน เมื่อไปขอใช้บริการจากหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค จะต้องเสียค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มี.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top