สว.เริ่มถกงบปี 67 “ภูมิธรรม” ยันรัฐบาลจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพ-ประโยชน์สูงสุด

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา และรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2567 ของวุฒิสภา

โดยนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สภาฯ ได้ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 67 มีหลักการและแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม

2. ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดให้บริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณ พิจารณานำเงินนอกงบประมาณ หรือเงินสะสมคงเหลือ มาใช้ดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นอันดับแรก ควบคู่กับการพิจารณาทบทวน เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญในระดับต่ำ หรือหมดความจำเป็น

รวมทั้งพิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถใช้จ่ายงบประมาณ จากการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 65 และในปี 66 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพ ในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ

4. ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ปี 61 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ปี 61 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และ มติครม.ที่เกี่ยวข้อง

“ขอโอกาสนี้ และขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน ที่จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 รัฐบาลจะขอรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอ รวมทั้งความห่วงใยที่วุฒิสภาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาในการประชุม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป” รองนายกรัฐมนตรี ระบุ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top