ครม.ไฟเขียวค่าธรรมเนียม-ค่าบริการในสนามบินใหม่/นายกฯ ท้วงระวังกระทบท่องเที่ยว

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงคมนาคมเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่กำหนดขึ้นใหม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ ฉบับที่ 14 พ. ศ.2562 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สะท้อนต้นทุน และความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หากยังไม่มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ตามโครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP-CMA) อันจะส่งผลต่อการประเมินเพื่อยกระดับค่าประสิทธิผลของการดำเนินการ (EI [Effective Implementation] Score) ของประเทศไทย

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบรับรองตามขนาดของอากาศยานแต่ละประเภทและพื้นที่ปฏิบัติการ

1.เครื่องบินภายในประเทศ ภูมิภาคต่างประเทศ ภูมิภาคอื่น
น้ำหนัก (กก.) ออกครั้งแรก (บาท)ต่ออายุ (บาท)ออกครั้งแรก (บาท)ต่ออายุ (บาท)ออกครั้งแรก (บาท)ต่ออายุ (บาท)
ไม่เกิน 5,7001,232,5001,100,0002,732,5002,000,0003,532,5002,700,000
5,700 ขึ้นไป2,465,0002,200,0005,565,0004,000,0007,065,0005,450,000
ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน

1.การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำ

  • กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ฉบับละ 5,000,000 บาท
  • กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ขนาดเล็ก น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 5,700 กิโลกรัมขึ้นไป ฉบับละ 2,500,000 บาท

2.การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจำ

  • กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ฉบับละ 3,000,000 บาท
  • กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ขนาดเล็ก เครื่องยนต์เดียวหรือใช้เฮลิคอปเตอร์ ฉบับละ 1,500,000 บาท

3.การประกอบกิจการทำงานทางอากาศ

  • กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ฉบับละ 3,000,000 บาท
  • กรณใช้อากาศยานปีกแข็ง ขนาดเล็ก เครื่องยนต์เดียวหรือใช้เฮลิคอปเตอร์ ฉบับละ 5,000,000 บาท
  • กรณีใช้บัลลูน ฉบับละ 300,000 บาท

ใบรับรองการดำเนินการสนามบินสาธารณะ

ประเภทใบรับรองอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (ปี 54)อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ
– สนามบินพาณิชย์200,000500,000
– สนามบินที่รองรับการบินทั่วไป100,000200,000
– สำหรับที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตพาณิชย์5,000100,000
สำหรับที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่รองรับการบินทั่วไป5,00050,000

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเพิ่มเติมให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน การคิดค่าบริการดังกล่าวจะต้องไม่ผลักภาระเป็นค่าบัตรโดยสาร และต้องไม่เป็นเหตุให้ความสามารถในการแข่งขันของสาย การบินที่มาใช้บริการ หรือความสามารถในการแข่งขันของสนามบินด้อยลง ขณะเดียวกันสนามบินต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความ ปลอดภัยและการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยถือเป็นดัชนีชี้วัดการทำงาน (KPI) ของผู้บริหารสนามบินนั้นๆ ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 67)

Tags: , , , , , ,
Back to Top