พนักงานอัยการฟ้องคดี STARK 7 รายส่งผลเดินหน้าอายัดทรัพย์สินต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งว่า ตามที่พนักงานอัยการฟ้องผู้ถูกกล่าวโทษกรณี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ที่ถูกอายัดทรัพย์สินจำนวน 7 รายต่อศาลอาญา ได้แก่ (1) บริษัท STARK (2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (3) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ (4) นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม (5) บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (6) บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด และ (7) บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งผลให้ระยะเวลาในการอายัดทรัพย์สินของบุคคลทั้ง 7 รายดังกล่าวถูกขยายออกไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ สำหรับการอายัดทรัพย์สินเป็นมาตรการการป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดทำการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top