ดึงศักยภาพการผลิต Plant-Based เปิดประตูธุรกิจไทย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้ “โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food)” โดยระบุว่า ข้อมูลจาก Euromonitor ในช่วงปี 2562-2567 มูลค่าตลาดอาหารจากพืชทั่วโลกเติบโตเฉลี่ย 10.5% ต่อปี สำหรับในปี 2567 คาดการณ์มูลค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม ที่ตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) รวมถึงความกังวลต่อปัญหาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ทำให้อาหารจากพืชมีโอกาสที่จะเติบโต

ประกอบกับไทยมีจุดแข็ง มีวัตถุดิบ และมีห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารที่ค่อนข้างครบวงจรในประเทศ ตั้งแต่การปลูกพืช และส่งต่อถึงการผลิตและแปรรูป อีกทั้งอาหารไทยได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในระดับโลก จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการค้าสินค้าอาหารจากพืช

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า สนค. ได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดำเนินโครงการจัดทำ “ภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช” หรือ Plant-Based Food โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส แนวโน้มทิศทาง และจัดทำภาพอนาคต (Foresight) สินค้าอาหารจากพืช เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าอาหารจากพืช เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการฯ ได้ศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยขับเคลื่อน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และกฎหมาย นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูล รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมกว่า 30 ราย โดยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัญญาณ (Signal) แนวโน้ม (Trend) และปัจจัยขับเคลื่อน (Driver) และจัดทำภาพอนาคต (Foresight) สินค้าอาหารจากพืช

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อฉากทัศน์และภาพอนาคตที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืชของไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมการค้าสินค้าอาหารจากพืชต่อไป

“ไทยมีข้อได้เปรียบที่มีสินค้าเกษตรที่หลากหลาย แต่มักส่งออกเป็นวัตถุดิบขั้นต้น ดังนั้น การหาพืชศักยภาพใหม่ ๆ ที่สามารถใช้นวัตกรรมในการผลิตแปรรูป และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคและตลาดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น” ผู้อำนวยการ สนค. ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top