ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งการดำรงเงินกองทุน ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และได้มีการทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะแล้ว นั้น

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศพร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้า ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ปรับปรุงงินกองทุนขั้นต่ำ (minimum requirement) โดยเพิ่มอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net capital : NC) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปรับปรุงอัตรา NC ส่วนที่รองรับการเก็บทรัพย์สินใน hot wallet และอัตรา NC ส่วนที่รองรับการเก็บทรัพย์สินใน cold wallet ให้สอดคล้องกับสัดส่วนและแหล่งการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า รวมถึงเพิ่มการกำหนดการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

2. ปรับปรุงเกณฑ์การระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ยื่นแผนแก้ไขต่อ ก.ล.ต. และดำเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งจำกัดการประกอบธุรกิจไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถยื่นแผนและดำเนินการตามแผนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมี NC ต่ำกว่า 60% ของ minimum requirement ติดต่อกัน 5 วัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบ และดำเนินการตามที่ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อแก้ไขฐานะ

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินกองทุนทางเลือกด้วยกรมธรรม์ประกันภัยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นชนิดเดียวกันกับของลูกค้า (same coin) และระยะเวลายื่นรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=986 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc1MURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 27 พ.ค.67

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top