ตั้งกรมใหม่! กรมการมัธยมศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพก่อนก้าวสู่อุดมศึกษา

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา วุฒิสภา

โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอแนะของ กมธ.ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก.พ., สำนักงาน ก.พ.ร., สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ ครม.ต่อไป

“เห็นชอบให้ตั้งกรมการมัธยมศึกษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายในสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนนี้มีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพราะมัธยมศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะไปศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษา” นายคารม กล่าว

ทั้งนี้ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกี่ยวกับการจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา เพื่อปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพของงานในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาสู่ระดับอุดมศึกษา หรือพัฒนาสู่ทักษะวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top