NER ปันผลในอัตรา 0.07 บ./หุ้น XD 23 ส.ค.

     บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) แจ้งการจ่ายปันผล

เรื่อง                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                          : 09 ส.ค. 2564
ชนิดการปันผล                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)               : 24 ส.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 23 ส.ค. 2564
จ่ายให้กับ                               : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                  : 0.07
จ่ายจากกำไรสุทธิ                            : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน               : 0.07
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                        : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                             : 06 ก.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                             :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564