ตลาด mai รับหุ้น BBIK เริ่มเทรดวันแรก 16 ก.ย.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) วันแรก 16 ก.ย.นี้ 
                            
รับหลักทรัพย์                         : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                           : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                        : BBIK
ตลาดรอง                          : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                        : เทคโนโลยี
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                   : 16 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                      : 16 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)             : 100,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                : 100,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                     : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                      : 50,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                      : 25,000,000
จัดสรรให้แก่                         : ประชาชนทั่วไป จำนวน 22,500,000 หุ้น
                              กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัท
                              ย่อย (ESOP) จำนวน 2,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 18.00
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 08 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                         : ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและ
                               เทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง