พุทธชาติ รังคสิริ ขายหุ้น TWZ ออก 1.3428% เหลือถือ 8.7755%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) โดยนายพุทธชาติ รังคสิริ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.3428% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.7755% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ