(เพิ่มเติม) ตลาด mai รับหุ้น BBIK เริ่มเทรดวันแรก 16 ก.ย.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) วันแรก 16 ก.ย.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BBIK"
     นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาด mai เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. บลูบิค กรุ๊ป เข้าจด
ทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี 
     BBIK และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร แบ่งการให้บริการ
ได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ 2) การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 3) การพัฒนาระบบดิจิทัล
และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี 4) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ 5) การจัดหาและ
บริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และกลุ่ม
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) จัดตั้ง 
บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบและแอปพลิเคชั่นของบริษัทในเครือ OR รวม
ถึงการหารายได้โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูล เพื่อขยายผลนำข้อมูลที่เป็นทรัพยากรขององค์กรไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ
     BBIK มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 25 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 12.5 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 6.25 ล้านหุ้น ผู้
มีอุปการคุณของบริษัท 3.75 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 2.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ใน
ราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท 
     การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (Book building) ซึ่ง
กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 37.49 เท่า โดยคำนวณ
จากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3/2563-ไตรมาส 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 48.02 ล้านบาท หารด้วย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.48 บาทต่อหุ้น โดยมี บล.หยวนต้า 
(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มี บล.กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)เป็น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย 
     นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBIK เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
     บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนว่าจ้างบุคลากรและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร ขยาย
พื้นที่สำนักงาน ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 
     BBIK มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอารยะการกุล ถือหุ้น 27.25% บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือ
หุ้น 25% และกลุ่มเจียมสกุลทิพย์ ถือหุ้น 15.27% กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รับหลักทรัพย์                         : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                           : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                        : BBIK
ตลาดรอง                          : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                        : เทคโนโลยี
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                   : 16 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                      : 16 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)             : 100,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                : 100,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                     : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                      : 50,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                      : 25,000,000
จัดสรรให้แก่                         : ประชาชนทั่วไป จำนวน 22,500,000 หุ้น
                              กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัท
                              ย่อย (ESOP) จำนวน 2,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 18.00
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 08 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                         : ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและ
                               เทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++