นายกฯ ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่าล้านไร่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ติดตามความคืบหน้าการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนั้นระบบชลประทานจึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี (2561-2580) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ลดความเสียหายของพื้นที่ เกษตรกรจะได้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้รายงานความก้าวหน้าว่า ในปี 2562 มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 ถึง 1.06 ล้านไร่ กระทรวงฯได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สร้างระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท และได้สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำทั้งหมด 3,522โครงการ ทั่วประเทศ เก็บกักน้ำรวมเกือบ 7 พันล้านลูกบาศก์เมตร สร้างพื้นที่ชลประทาน 3.4 ล้านไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 6 แสนครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 4.912 ล้านไร่ โครงการฯที่แล้วเสร็จในปี 2563 มี 24 โครงการ เพิ่มการเก็บกักน้ำได้ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 5,700 ไร่ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะแล้วเสร็จปี 2564-2567 อีก 69 โครงการ เพื่อการเก็บกักน้ำ 337 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ชลประทาน 146,000 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 2 แสนกว่าไร่

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ในภาพรวมของภาคการเกษตรแม้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลมองเห็นโอกาสเติบโตอีกมาก จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำการเกษตรในการเข้าถึงแหล่งที่ดินทำกิน การขยายโครงข่ายแหล่งน้ำ และการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตรและพัฒนาทักษะทางธุรกิจ เพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมตามหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาอย่างยังยืน ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯกำลังขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 4,009 ตำบล 75 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ 1.9 แสนไร่ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ จำนวนทั้งหมด 32,000 คนทั่วประเทศ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 20,583 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งกรมพัฒนาที่ดิน จะไปขุดบ่อเก็บน้ำให้ ช่วยปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น พืช สัตว์ สัตว์น้ำ เกษตรกรที่สนใจ สมัครที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://ntag.moac.go.th/