BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

     รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์         จำนวนหุ้น       มูลค่า  ราคาเฉลี่ย    เวลา 
                      (พันบาท)    (บาท)  
 OSP          2,000,000     67,500.00    33.75   10:08            
 TASCO         3,000,000     59,700.00    19.90   10:09            
 THANI         2,300,000     9,798.00    4.26   10:09            
 GVREIT         500,000     5,300.00    10.60   10:20            
 ESSO         3,000,000     24,900.00    8.30   12:04            
 VGI          4,000,000     27,200.00    6.80   12:05            
 TKN          3,000,000     29,700.00    9.90   12:05            
                                      
 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย