สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 316.38 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %      สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         4,237.47   7.68   3,616.06   6.55   621.41
นักลงทุนต่างประเทศ        23,954.13   43.4  24,270.51  43.97  -316.38
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์         4,670.95   8.46   4,561.31   8.26   109.64
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ      22,334.38  40.46  22,749.05  41.21  -414.67