TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 25 ม.ค. 64

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures 
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 ดังนี้
                     
                   (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      33,974  32,790   1,184
     ต่างชาติ     72,138  68,069   4,069
     ในประเทศ    90,076  95,329  -5,253