TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 28 ก.ย. 64

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Currency Futures
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 ดังนี้
                   
                 (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย   สุทธิ
     สถาบัน      9,903  10,168   -265
     ต่างชาติ        -     -    -
     ในประเทศ    26,446  26,181   265