ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 5.5 หมื่นลบ.ที่ 0.46823%

                ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                ประมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ThaiBMA                    CB21610A
ISIN CODE                  TH0655D71685
CFI Code                    DYZTXR
วันชำระเงิน                   11/03/64
วันครบกำหนด                   10/06/64
อายุ                       (91 วัน)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               -
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)              55,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        55,000.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       0.4550-0.4760
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)      0.46823 
Bid Coverage Ratio               2.16 
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++