บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าเทรด SET

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) หรือ Z ยื่นแบบคำขอเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ขยายการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance), เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศไทย ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการเฉพาะ 2 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) แต่บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักเนื่องจากความพร้อมด้านประสบการณ์ และ แหล่งเงินทุน นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการถ่ายทอดหลักการและองค์ความรู้มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยเชิงคุณภาพของหลักทรัพย์มาปรับใช้ในการประเมิน และ คัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วบริษัทยังดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย