TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 23 มิ.ย. 65

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Precious Metal Futures
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดังนี้
                   
                 (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      6,336   5,752    584
     ต่างชาติ     20,897  19,078   1,819
     ในประเทศ    19,271  21,674  -2,403