ตลท.ให้ GLORY ใช้เกณฑ์ Cash Balance ตั้งแต่ 17 ม.ค.-25 ก.พ.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์                 ชื่อย่อ     วันเริ่มต้น     วันสิ้นสุด
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)     GLORY    17 ม.ค. 2565  25 ก.พ. 2565
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++