สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,405.09 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         3,223.93   8.62   2,770.95   7.4    452.98
นักลงทุนต่างประเทศ       18,855.28  50.39  20,260.37  54.14  -1,405.09
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        2,896.55   7.74   2,810.18   7.51    86.37
นักลงทุนในประเทศ        12,444.87  33.26  11,579.13  30.94    865.74