สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,692.88 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         5,979.06   9.49   6,327.14  10.04   -348.08
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        3,741.92   5.94   3,649.85   5.79    92.07
นักลงทุนต่างประเทศ       31,249.18  49.58  33,942.06  53.86  -2,692.88
นักลงทุนในประเทศ        22,052.14  34.99  19,103.25  30.31   2,948.88