สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,047.74 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         4,896.37  14.31   3,736.55  10.92   1,159.82
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        2,601.94   7.61   2,210.10   6.46    391.84
นักลงทุนต่างประเทศ       14,944.29  43.68  16,992.03  49.67  -2,047.74
นักลงทุนในประเทศ        11,767.74  34.40  11,271.66  32.95    496.07