รายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายวันนี้

ชื่อหุ้น เครื่องหมาย/กิจกรรม รายละเอียด
BTS-W6
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
7UP-W4
เพิกถอนหลักทรัพย์
-

ปฏิทินหุ้นทั้งหมด

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ชื่อหุ้น เครื่องหมาย/กิจกรรม รายละเอียด
10 ส.ค. 2565
BTS-W6
XE
1 : 1 @ 9.90 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 21 ส.ค. - 4 ก.ย. 2565)
10 ส.ค. 2565
PAE
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
18 ส.ค. 2565
BR
XW
2 : 1
18 ส.ค. 2565
ALL-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
23 ส.ค. 2565
JP
XW
2 : 1
24 ส.ค. 2565
MBAX
XW
3 : 1
30 ส.ค. 2565
PACE-W3
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
01 ก.ย. 2565
SABUY
XW
5 : 2
06 ก.ย. 2565
BTS-W6
เพิกถอนหลักทรัพย์
-

รายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้

ชื่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล รายละเอียด

ไม่มีรายการปันผล

Tender Offer

วันที่ทำคำเสนอซื้อ ชื่อหุ้น รายละเอียด
04 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565
NINE
636,049,286 หุ้น หุ้นละ 3.30 บาท

หมายเหตุ

 • XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
Back to Top