รายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายวันนี้

ไม่มีรายการ

ปฏิทินหุ้นทั้งหมด

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ชื่อหุ้น เครื่องหมาย/กิจกรรม รายละเอียด
04 ธ.ค. 2566
MJLF
XD
หุ้นละ 0.1290 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
04 ธ.ค. 2566
RJH
XD
หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 ธ.ค. 2566
SSC
XD
หุ้นละ 0.52 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 ธ.ค. 2566
TRC
XR
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 4 : 1 ราคาจองซื้อ 0.20 บาท
04 ธ.ค. 2566
PORT-W3
XE
อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 3.30 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 13 ธ.ค. 2566 - 27 ธ.ค. 2566)
04 ธ.ค. 2566
CTARAF
XN
หุ้นละ 0.1320 บาท
06 ธ.ค. 2566
PROSPECT
XD
หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
08 ธ.ค. 2566
AOT
XD
หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 ธ.ค. 2566
GVREIT
XD
หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12 ธ.ค. 2566
TFFIF
XD
หุ้นละ 0.1057 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
HPF
XD
หุ้นละ 0.040 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
JAS
XD
หุ้นละ 0.60 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 22 พ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 ธ.ค. 2566
M-II
XD
หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
M-STOR
XD
หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
MNIT
XD
หุ้นละ 0.0270 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 ธ.ค. 2566
MNIT2
XD
หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
TSTE
XD
หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
UV
XD
หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
HPF
XN
หุ้นละ 0.070 บาท
15 ธ.ค. 2566
ANAN-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
19 ธ.ค. 2566
AIT-W2
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
19 ธ.ค. 2566
NOBLE-W2
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
19 ธ.ค. 2566
SOLAR-W1
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
20 ธ.ค. 2566
GIFT
XW
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1
20 ธ.ค. 2566
AIT-W2
XE
อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 28 ธ.ค. 2566 - 11 ม.ค. 2567)
20 ธ.ค. 2566
SOLAR-W1
XE
อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 28 ธ.ค. 2566 - 11 ม.ค. 2567)
21 ธ.ค. 2566
HYDRO
XR
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1.5 : 1 ราคาจองซื้อ 0.30 บาท (จองซื้อ 18 ม.ค. 2567 - 24 ม.ค. 2567)
21 ธ.ค. 2566
HYDRO
XW
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 (จองซื้อ 18 ม.ค. 2567 - 24 ม.ค. 2567)
22 ธ.ค. 2566
NCAP-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
22 ธ.ค. 2566
SCM-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
25 ธ.ค. 2566
TWZ-W6
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
25 ธ.ค. 2566
TWZ-W7
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
26 ธ.ค. 2566
TWZ-W6
XE
อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 0.10 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 03 ม.ค. 2567 - 17 ม.ค. 2567)
26 ธ.ค. 2566
TWZ-W7
XE
อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 0.10 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 03 ม.ค. 2567 - 17 ม.ค. 2567)
29 ธ.ค. 2566
PORT-W3
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
04 ม.ค. 2567
RS
XW
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 10 : 1
13 ม.ค. 2567
AIT-W2
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
13 ม.ค. 2567
NOBLE-W2
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
13 ม.ค. 2567
SOLAR-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
19 ม.ค. 2567
TWZ-W6
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
19 ม.ค. 2567
TWZ-W7
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
24 ม.ค. 2567
TGE
XW
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 7 : 1
31 ม.ค. 2567
SCN
XW
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1
01 ก.พ. 2567
KTIS
XD
หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
01 ก.พ. 2567
TSC
XD
หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
02 ก.พ. 2567
STI
XD
หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 ก.พ. 2567
METCO
XD
หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
08 ก.พ. 2567
IRC
XD
หุ้นละ 0.4178 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
05 มี.ค. 2567
FSX
XR
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 2.30 บาท (จองซื้อ 25 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567)

รายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้

ไม่มีรายการปันผล

ปฏิทินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ชื่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล รายละเอียด
04 ธ.ค. 2566
MJLF
21 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.1290 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
04 ธ.ค. 2566
RJH
21 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 ธ.ค. 2566
SSC
22 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.52 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
06 ธ.ค. 2566
PROSPECT
21 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
08 ธ.ค. 2566
AOT
14 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 ธ.ค. 2566
GVREIT
25 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12 ธ.ค. 2566
TFFIF
28 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.1057 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
HPF
27 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.040 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
JAS
26 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.60 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 22 พ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 ธ.ค. 2566
M-II
28 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
M-STOR
27 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
MNIT
27 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.0270 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 ธ.ค. 2566
MNIT2
27 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
TSTE
27 ธ.ค. 2566
หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. 2566
UV
06 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
01 ก.พ. 2567
KTIS
16 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
01 ก.พ. 2567
TSC
22 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
02 ก.พ. 2567
STI
23 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 ก.พ. 2567
METCO
22 ก.พ. 2567
หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
08 ก.พ. 2567
IRC
28 ก.พ. 2567
หุ้นละ 0.4178 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

Tender Offer

ไม่มีรายการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ

 • XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
Back to Top