ครม.เห็นชอบอัดฉีดสวัสดิการ-บรรจุข้าราชการสาธารณสุข รับมือโควิด-19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอัตราข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตั้งใหม่ 45,684 อัตรา และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอ และมีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

การขออนุมัติตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่นี้ เป็นการขอบรรจุบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานด่านหน้า ทำงานในที่ที่มีความเสี่ยง ต้องทำงานผลัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง

“ครม.มีมติอนุมัติในหลักการ ส่วนในรายละเอียดให้ไปหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทำด้วย”

น.ส.ไตรศุลี กล่าว

โดยเป็นอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 24 สายงาน 38,105 อัตรา, อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 จำนวน 5 สายงาน 7,579 อัตรา และคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งมิได้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ กพ.กำหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

ในส่วนของการบรรจุอัตราข้าราชการใหม่นั้นรายละเอียดหลักเกณฑ์จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กพ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำเสนอรายงานต่อ ครม.เพื่อรับทราบตามที่ ครม.ได้อนุมัติ ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.ยังได้พิจารณามาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ สนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารรณสุข การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บป่วย ทุพพลภาพ)

และนับเวลาอายุราชการทวีคูณเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ ลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยยธนวัฏ/ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปรับอัตราชดเชยในมาตรา 18 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 เท่าจากอัตราเดิม)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 เม.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top